Мрежа НА социјални претпријатија

 
Организирано вмрежување и соработка на социјалните претпријатија е клучно за нивниот развој
 
 
 
Мрежата на социјални претпријатија на Ма­ке­до­ни­ја (Social Enterprises Network Mk) претставува пла­тфор­ма за ко­му­ни­ка­ци­ја и за со­ра­бо­тка ме­ѓу раз­лич­ни­те со­ци­јал­ни прет­при­ја­ти­ја, за­ста­пу­ва уна­пре­ду­ва­ње на јав­ни­от имиџ на се­кто­рот, обез­бе­ду­ва­ со­ра­бо­тка и мул­ти­се­ктор­ски парт­нерс­тва со дру­ги су­штин­ски фа­кто­ри на на­ци­о­нал­но и на ре­ги­о­нал­но ни­во и на ни­во на ЕУ.
 
 
 

Социјални Претпријатија

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 

 
 
 
 
 
 

Визија

 
Создавање силно граѓанско општество и одржлива, солидарна и социјална држава.
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели

 
- Развој на бизниси базирани на критериумите кои ги карактеризираат социјалните претпријатија;
- Соработка и дејствување базирани на заеднички вредности и принципи кои ќе ги заштититат социјалните претпријатија и нивните заедници од корупција, неуспеси и злоупотреба на терминот „социјално претпријатие“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мисија

 
Трансформирање на македонското општество преку имплементација на решенија за општествените, економските и еколошките предизвици, како и преку развој на социјална и циркуларна економија што ќе придонесе за подобар квалитет на живот за сите граѓани на земјава.
 
 
 
 
 
 
 
 

Вредности и принципи

 
Социјалните претпријатија работат за општо добро и имаат општествено влијаниие и/или влијание врз животната средина.. Тие работат на креирање заеднички идентитет, базиран на отвореност и доверба, меѓусебно соработуваат, се поддржуваат и споделуваат знаења со социјални претпријатија од земјава, од Европа, но и од светот.